fbpx

Tietosuojaseloste (Nopsa-palvelu)

Nopsa-palvelun ylläpidossa ja henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojalakia (2018/1050), Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä EU:n tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR (2016/679/EU)).

Rekisterinpitäjää edustavaan käyttäjään ja asiakkaaseen viitataan termillä (”Käyttäjä”) ja Nopsa-palveluun viitataan termillä (”Palvelu”).

1. Rekisterinpitäjä ja ylläpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Nopsa-palvelun tilannut yritys (”Rekisterinpitäjä”)

Rekisterin operatiivisesta ylläpidosta ja hallinnosta vastaa LogiNets Oy (”Ylläpitäjä”, operatiivinen ylläpitotyö). Y-tunnus: 1783095-9, Yhteystiedot: Läkkisepäntie 17, 00620 Helsinki.

2. Tietosuojavastaava

Toimitusjohtaja Petri Kiianlinna, LogiNets Oy, Läkkisepäntie 17, 00620 Helsinki

3. Rekisterin nimi

Nopsa–palvelun rekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja peruste

Rekisterin tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Veronumerolain edellyttämien velvoitteiden hoitaminen
 • Verotusmenettelylain edellyttämien velvoitteiden hoitaminen
 • Työturvallisuuslain edellyttämien velvoitteiden hoitaminen
 • Päätoteuttajan ja tilaajan edellyttämien velvoitteiden hoitaminen
 • Päätoteuttajan toimesta tapahtuvaan henkilön tunnistamiseen työmaalla
 • Raportointiin Verohallinnolle
 • Raportointiin valvovalle viranomaiselle
 • Henkilön työmaakohtaisiin perehdytys- ja kulkulupaselvityksiin
 • Tarvittaessa yhteydenottoihin
 • Palvelujen tarjoamiseen, testaukseen ja jatkokehittämiseen
 • Hallinnointitehtävissä

5. Rekisterin tietosisältö ja valvonta

Rekisterinpitäjän työntekijöiden etu- ja sukunimi, syntymäaika, osoite kotimaassa, osoite ulkomailla, veronumero, valokuva, kotikunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työnantajan nimi ja Y-tunnus.

Lisäksi Palvelun Käyttäjistä (palveluun kirjautuvat käyttäjät) talletetaan käyttäjien salasana. Käyttäjä tunnistetaan sähköpostin ja salasanan perusteella.

Evästeitä (”cookies”) käytetään Käyttäjän tunnistamiseksi Palvelussa. Evästeiden käyttö on yleistä verkkopalveluissa. Evästeet ovat ohjelmistoteknologia, joka auttaa Palvelun käyttöä muokkaamalla sisällön Käyttäjän valintojen mukaiseksi. Käyttäjä voi asettaa Internet-selaimen estämään evästeiden käytön kokonaan tai huomauttamaan kun evästeitä käytettään.

Rekisterinpitäjä ja operatiivisesta ylläpidosta vastaava Ylläpitäjä toteuttaa kohtuulliset toimet, joilla pyritään estämään Käyttäjän henkilötietojen väärinkäyttö ja häviäminen sekä luvaton pääsy tietoihin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Palvelun tietolähteenä ovat Käyttäjän ja Rekisterinpitäjän luovuttamat tiedot asiakkaansuhteen syntyessä ja sen aikana. Valtti-kortilla kirjautuessa tiedot haetaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n veronumero.fi palvelusta.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin Ylläpitäjä käsittelee henkilötietoja yrityksen tietosuojapolitiikan sekä tietosuojaohjeiden mukaisesti. Henkilötietoja käsittelevät henkilöt koulutetaan siten että heillä on valmiudet toimia tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella GDPR asetuksen mukaisesti toimivan suomeen rekisteröidyn yrityksen konesalissa. Tietoturva varmistetaan salatuilla tietoliikenneyhteyksillä, käyttäjätunnus salasana -autentikoinnilla, kryptaamisella, roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla, henkilötietojen käsittelyn lokituksella, sovellusturvallisella ohjelmistoarkkitehtuurilla, poikkeavan toiminnan monitoroinnilla, ohjelmistojen säännöllisellä päivityksellä ja muilla riittävän turvallisuustason takaavilla toimenpiteillä.

Henkilötiedot tallennetaan sähköisessä muodossa. Henkilötietojen säilytyksen, poiston ja palautuksen osalta noudatetaan voimassaolevia tietotekniikka-alan sopimusehtoja (EHK).

8. Henkilötietojen käsittelyn ulkoistukset

Henkilötietojen käsittelyä ei ole ulkoistettu.

9. Henkilötietojen luovutukset

Ylläpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:

 1. Ylläpitäjä voi käyttää alihankkijoita palveluiden tarjoamiseen. Mahdolliset alihankkijat toimivat Ylläpitäjän puolesta ja lukuun ja heillä ei ole itsenäistä oikeutta käyttää henkilötietoja. Alihankkijat toimivat ohjeidemme mukaan, ja heille on asetettu asianmukaiset tietoturva- ja salassapitovelvollisuudet.
 2. Ylläpitäjä voi luovuttaa rekisteristä tietoja viranomaisille viranomaisten määräyksestä tai avun pyynnöstä.

10. Käsittelyyn liittyvät riskit ja mahdollinen riskienarviointi

Ylläpitäjä tekee säännöllisesti henkilötietojen käsittelyyn liittyvän riskianalyysin, ja suorittaa tarvittavat toimenpiteet mahdollisten riskien ennaltaehkäisemiseksi.

11. Rekisteröidyn oikeuksien toteutuminen

Ylläpitäjä huolehtii siitä, että Rekisterinpitäjä voi hoitaa Nopsa palvelun avulla rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta. Rekisteröidyllä on mm. oikeus tietojen tarkistamiseen, virheellisten tietojen oikaisuun, tietojen poistoon sekä siirtoon voimassa olevien lakien puitteissa.

12. Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen

Mikäli tapahtuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus, Ylläpitäjän on ilmoitettava siitä ilman aiheetonta viivytystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa sen ilmitulosta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle sekä Rekisterin pitäjälle, paitsi jos henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ei todennäköisesti aiheudu luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä. Jos ilmoitusta valvontaviranomaiselle ei ole mahdollista tehdä 72 tunnin kuluessa tietoturvaloukkauksen ilmitulosta, on Ylläpitäjän kuitenkin tässä ajassa liitettävä ilmoitukseensa perusteltu selvitys viivästyksen syistä valvontaviranomaiselle.

Ilmoitusvelvollisuus koskee henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteita, joissa henkilötietojen luottamuksellisuus on vaarantunut. Asianomaisilla rekisteröidyillä on oikeus saada ilmoitus, jos hänen henkilötietonsa ovat vuotaneet ulkopuolisille luvattomasti. Ilmoitus on tehtävä, jos tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille, esimerkiksi identiteetinvarkauksien, maksuvälinepetosten tai muun rikollisen toiminnan muodossa.

Siltä osin kuin ilmoituksessa tarvittavia tietoja ei ole mahdollista toimittaa samanaikaisesti, tiedot toimitetaan vaiheittain ilman aiheetonta viivytystä.

13. Muutokset ja päivitykset

Tietosuojaselostetta voidaan päivittää määräajoin ilman erillistä ilmoitusta ja tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan myöhempänä ”viimeinen päivitys” ilmoituksella. Katso tämä sivu pysyäksesi ajan tasalla muutoksista. Palvelua käyttävä taho hyväksyy muutokset jatkamalla Palvelun käyttämistä.

14. Voimaantulopäivä

Tietosuojaselosteen voimaantulopäivä on 15. helmikuuta 2018. Viimeinen päivitys 6.11.2023.

Tietosuojaseloste (Valpas-palvelu)

Valpas-palvelun ylläpidossa ja henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojalakia (2018/1050), Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä EU:n tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR (2016/679/EU)). Rekisterinpitäjää edustavaan käyttäjään ja asiakkaaseen viitataan termillä (”Käyttäjä”) ja Valpas-palveluun viitataan termillä (”Palvelu”).

1. Rekisterinpitäjä- ja ylläpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Valpas-palvelun tilannut yritys (”Rekisterinpitäjä”).

Rekisterin operatiivisesta ylläpidosta ja hallinnosta vastaa LogiNets Oy (”Ylläpitäjä”, operatiivinen ylläpitotyö). Y-tunnus: 1783095-9, Yhteystiedot: Läkkisepäntie 17, 00620 Helsinki.

2. Tietosuojavastaava

Toimitusjohtaja Petri Kiianlinna, LogiNets Oy, Läkkisepäntie 17, 00620 Helsinki

3. Rekisterin nimi

Valpas–palvelun rekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja peruste

Rekisterin tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Hallinnointitehtävissä
 • Asiakassopimusten mukaisten huoltotöiden ja palveluiden tuottaminen
 • Huoltotöiden työajanseurantaan (laskutus, palkanmaksu)
 • Asiakassopimuksiin liittyvien laskutustoimenpiteiden hoito
 • Palvelujen tarjoamiseen, testaukseen ja jatkokehittämiseen
 • Tarvittaessa yhteydenottoihin

5. Rekisterin tietosisältö ja valvonta

Rekisterinpitäjän työntekijöiden etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työnantajan nimi ja Y-tunnus. Sopimusasiakkaiden osalta yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja puhelinnumero. Kiinteistöhuollossa huoneistoissa asuvien nimi, sähköpostiosoite ja huoneiston tunnistetiedot.

Lisäksi Palvelun Käyttäjistä (palveluun kirjautuvat käyttäjät) talletetaan käyttäjien salasana. Käyttäjä tunnistetaan sähköpostin ja salasanan perusteella.

Evästeitä (”cookies”) käytetään Käyttäjän tunnistamiseksi Palvelussa. Evästeiden käyttö on yleistä verkkopalveluissa. Evästeet ovat ohjelmistoteknologia, joka auttaa Palvelun käyttöä muokkaamalla sisällön Käyttäjän valintojen mukaiseksi. Käyttäjä voi asettaa internet-selaimen estämään evästeiden käytön kokonaan tai huomauttamaan kun evästeitä käytettään.

Rekisterinpitäjä ja operatiivisesta ylläpidosta vastaava Ylläpitäjä toteuttaa kohtuulliset toimet, joilla pyritään estämään Käyttäjän henkilötietojen väärinkäyttö ja häviäminen sekä luvaton pääsy tietoihin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Palvelun tietolähteenä ovat Käyttäjän ja Rekisterinpitäjän luovuttamat tiedot asiakkaansuhteen syntyessä ja sen aikana. Valtti-kortilla kirjautuessa tiedot haetaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n veronumero.fi palvelusta.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin Ylläpitäjä käsittelee henkilötietoja yrityksen tietosuojapolitiikan sekä tietosuojaohjeiden mukaisesti. Henkilötietoja käsittelevät henkilöt koulutetaan siten että heillä on valmiudet toimia tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella GDPR-asetuksen mukaisesti toimivan suomeen rekisteröidyn yrityksen konesalissa. Tietoturva varmistetaan salatuilla tietoliikenneyhteyksillä, käyttäjätunnus salasana -autentikoinnilla, kryptaamisella, roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla, henkilötietojen käsittelyn lokituksella, sovellusturvallisella ohjelmistoarkkitehtuurilla, poikkeavan toiminnan monitoroinnilla, ohjelmistojen säännöllisellä päivityksellä ja muilla riittävän turvallisuustason takaavilla toimenpiteillä.

Henkilötiedot tallennetaan sähköisessä muodossa. Henkilötietojen säilytyksen, poiston ja palautuksen osalta noudatetaan voimassaolevia tietotekniikka-alan sopimusehtoja (EHK).

8. Henkilötietojen käsittelyn ulkoistukset

Henkilötietojen käsittelyä ei ole ulkoistettu.

9. Henkilötietojen luovutukset

Ylläpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:

a) Ylläpitäjä voi käyttää alihankkijoita palveluiden tarjoamiseen. Mahdolliset alihankkijat toimivat Ylläpitäjän puolesta ja lukuun ja heillä ei ole itsenäistä oikeutta käyttää henkilötietoja. Alihankkijat toimivat ohjeidemme mukaan, ja heille on asetettu asianmukaiset tietoturva- ja salassapitovelvollisuudet.

b) Ylläpitäjä voi luovuttaa rekisteristä tietoja viranomaisille viranomaisten määräyksestä tai avun pyynnöstä.

10. Käsittelyyn liittyvät riskit ja mahdollinen riskienarviointi

Ylläpitäjä tekee säännöllisesti henkilötietojen käsittelyyn liittyvän riskianalyysin, ja suorittaa tarvittavat toimenpiteet mahdollisten riskien ennaltaehkäisemiseksi.

11. Rekisteröidyn oikeuksien toteutuminen

Ylläpitäjä huolehtii siitä, että Rekisterinpitäjä voi hoitaa Valpas-palvelun avulla rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta. Rekisteröidyllä on mm. oikeus tietojen tarkistamiseen, virheellisten tietojen oikaisuun, tietojen poistoon sekä siirtoon voimassa olevien lakien puitteissa.

12. Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen

Mikäli tapahtuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus, Ylläpitäjän on ilmoitettava siitä ilman aiheetonta viivytystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa sen ilmitulosta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle sekä Rekisterin pitäjälle, paitsi jos henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ei todennäköisesti aiheudu luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä. Jos ilmoitusta valvontaviranomaiselle ei ole mahdollista tehdä 72 tunnin kuluessa tietoturvaloukkauksen ilmitulosta, on Ylläpitäjän kuitenkin tässä ajassa liitettävä ilmoitukseensa perusteltu selvitys viivästyksen syistä valvontaviranomaiselle.

Ilmoitusvelvollisuus koskee henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteita, joissa henkilötietojen luottamuksellisuus on vaarantunut. Asianomaisilla rekisteröidyillä on oikeus saada ilmoitus, jos hänen henkilötietonsa ovat vuotaneet ulkopuolisille luvattomasti. Ilmoitus on tehtävä, jos tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille, esimerkiksi identiteetinvarkauksien, maksuvälinepetosten tai muun rikollisen toiminnan muodossa.

Siltä osin kuin ilmoituksessa tarvittavia tietoja ei ole mahdollista toimittaa samanaikaisesti, tiedot toimitetaan vaiheittain ilman aiheetonta viivytystä.

13. Muutokset ja päivitykset

Tietosuojaselostetta voidaan päivittää määräajoin ilman erillistä ilmoitusta ja tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan myöhempänä ”viimeinen päivitys” ilmoituksella. Katso tämä sivu pysyäksesi ajan tasalla muutoksista. Palvelua käyttävä taho hyväksyy muutokset jatkamalla Palvelun käyttämistä.

14. Voimaantulopäivä

Tietosuojaselosteen voimaantulopäivä on 15. helmikuuta 2018. Viimeinen päivitys 6.11.2023.

Tietosuojaseloste (asiakas- ja markkinointirekisteri)

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

 

LogiNets Oy

Y-tunnus: 1783095-9

Läkkisepäntie 17

00620 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Petri Kiianlinna

matkapuhelin: +358 50 552 7533

sähköposti: etunimi.sukunimi@loginets.com

2. Rekisterin nimi

LogiNets Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakas- ja markkinointirekisterin ylläpitäminen. Tietoja voidaan käyttää palveluidemme käytön mahdollistamiseen, kuten tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muun asioinnin toimenpiteiden yhteydessä. Tietoja voidaan käyttää myös liiketoiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin sekä asiakasviestintään. Henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen lakien mukaisesti. Rekisterin tietoja voidaan käyttää myös mainonnan ja markkinoinnin kohdistamiseen.

Rekisterin tietoja käsitellään LogiNets Oy:n ja asiakkaiden väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, nimenomaiseen suostumukseen ja oikeutettuun etuun.

4. Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekisterin tiedot:

Yleiset asiakastiedot kuten

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostisoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yritystiedot
 • Tilaustiedot

Markkinointirekisterin tiedot:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostisoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yritystiedot

Lisäksi rekistereistä voi löytyä muita asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja kuten viestintä ja suoramarkkinointikiellot.

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteenä ovat asiakkaan luovuttamat tiedot asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana.

Markkinointirekisterin tiedot saadaan:

 • Digitaalisista lähteistä, esimerkiksi loginets.com tai ulkopuolisilta domaneilta
 • Henkilöiltä itseltään, esimerkiksi tapaamisissa ja tapahtumissa
 • Palveluntarjoajien rekistereistä

6. Henkilötietojen suojaaminen, tietoturva ja säilytys

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Rekisterit sijaitsevat salasanasuojatuissa järjestelmissä. Rekisterien varmuuskopioita ja säilytetään turvallisesti lukituissa tiloissa. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

Henkilötietoja säilytetään vähintään koko asiakkuuden ajan tai niin kauan kuin se on tarpeen kuvattujen rekisterin käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Joitakin tietoja saatetaan säilyttää pidempään lakisääteisten velvollisuuksien takia.

7. Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:

 • Henkilötietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille asiakkuuteen liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.
 • Rekisterinpitäjä voi käyttää muita palveluntarjoajia, alihankkijoita ja ohjelmistoja palveluiden tarjoamiseen.
 • Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisteristä tietoja viranomaisille viranomaisten määräyksestä tai avun pyynnöstä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • Rekisterinpitäjä on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla yhteyttä; tai
 • Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

9. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on

 • oikeus tarkastaa rekisterin sisältämät henkilötiedot
 • oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista, päivittämistä tai poistamista
 • oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
 • oikeus siirtää henkilötiedot toiseen järjestelmään
 • oikeus saada jäljennös henkilötiedoista

Kun käsittely perustuu ainoastaan nimenomaiseen suostumukseen, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitut oikeuden toteuttamista koskevat pyynnöt kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@loginets.com.

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Verkkokaupan käyttöehdot

Tilausprosessi

Asiakas voi selata tuotteita verkkokaupassa ja valita haluamansa tuotteet ostoskoriin. Tilaus tehdään ostoskori-sivulla. Ennen tilausta asiakas näkee kulut, jotka kuuluvat tilaukseen. Kuukausiveloitus tuotteiden osalta lähetetään jatkossa lasku asiakkaan antamaan laskutusosoitteeseen.
Maksutavat ja -ehdot

Verkkokaupassa voi maksaa tilisiirtona, pankkipainikkeilla tai luottokortilla. Kuukausiveloitus tuotteiden osalta lähetetään jatkossa lasku asiakkaan antamaan laskutusosoitteeseen.

Tilisiirtona tapahtuva maksu maksetaan verkkokaupan tilille. Tilitiedot toimitetaan tilausvahvistuksen yhteydessä.

Pankkipainikkeilla tai luottokortilla tapahtuva maksu tehdään suomalaisen Checkout maksunvälityspalvelun kautta. Pankkipainikkeilla voit siis maksaa minkä tahansa suomalaisen verkkopankin tunnuksilla. Lue lisää Checkout Finland Oy:n sivuilta: Maksuehdot.
Checkout – Oma maksutapa kaikille

Toimitus

Tilauksen toimitus tehdään maksun jälkeen. Toimituskulut asiakas näkee ennen tilauksen lopullista vahvistamista.

Toimitusaika riippuu varastotilanteesta. Varastossa olevien tuotteiden toimitusaika on 1-2 päivää. Suurempien erien osalta vahvistamme toimitusajan erikseen.

Vakiotoimitustapana käytämme Postin palveluita. Tilaus toimitetaan annettuun toimitusosoitteeseen. Tilatessa ohjelmistoratkaisun, johon ei kuulu materiaaleja, olemme yhteydessä asiakkaaseen ja toimitamme tarvittavat käyttöönotto-ohjeet sähköisesti.
Sopimusehdot

Noudatamme tietotekniikka-alan sopimusehtoja: Yleiset sopimusehdot IT2022

Tietoa evästeiden käytöstä

Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävävät verkkosivuja. Käytämme evästeitä varmistamaan, että sivustomme palvelevat käyttäjiään mahdollisimman hyvin. Vierailemalla sivustollamme muuttamatta selaimen asetuksia, hyväksyt LogiNets Oy:n evästeiden käytön.

Verkkopalvelussamme selaimeen asetetaan seuraavien palveluntarjoajien evästeitä:

Google

Meta

 • Facebook (mainonnan seuranta ja kohdistaminen)

 

 • ActiveCampaign (markkinoinnin automaatio, uutiskirjeiden ja oppaiden lähetys)
 • Hotjar (verkkosivun kävijäseuranta)
 • Tidio chat (chat-palvelun tarjonta, käyttäjän tunnistaminen)

Voit estää tai muokata kolmansien osapuolten mainosasetuksia täällä.

Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnasta ja evästeistä.

Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta ja rajoitus tai kielto voi vaikuttaa palveluidemme käyttökokemukseen. Kunnioitamme yksityisyyden suojaasi. Evästeisiin ei tallenneta arkaluontoisia tietoja.

Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksista. Lisätietoja:

AboutCookies.org
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari

Pin It on Pinterest