fbpx

Käytätkö vuokratyöntekijöitä tai alihankintasopimukseen perustuvaa työvoimaa? Tilaajavastuulaki velvoittaa tilaajaa varmistamaan, että sopimuskumppanit täyttävät lakisääteiset velvoitteet. Tiedot tulee tarkistaa ennen sopimuksen tekoa. Lain tarkoituksena on ”edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista”. On myös tilaajan etujen mukaista varmistaa, että sopimuskumppani on luotettava toimija.

Työsuojeluviranomainen valvoo lain noudattamista. Aluehallintoviraston julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan, että vuonna 2019 tilaajavastuutarkastuksia tehtiin vajaa 1 600, eniten tarkastuksia tehtiin rakennusalalle. Viranomaisten valvontatuloksista vuodelta 2019 selvisi, että rakennusalla tietoisuus tilaajan vastuista oli parempaa, kuin muilla toimialoilla. Alihankintaketjuissa on edelleen puutteita lain vähimmäisvaatimusten noudattamisessa, kun taas suuret päätoteuttajat noudattavat tilaajavastuulain minivaatimuksia tiukempia menettelyjä työmaillaan. 

Myös kunnat ovat merkittäviä tilaajia, koska he ostavat alihankintaa ja vuokratyötä. Vuonna 2018  tilaajavastuutarkastuksia tehtiin 164 kuntaan. Valvonnassa ilmeni, että monessa kunnassa tilaajavastuulaki tunnettiin heikosti ja vaadittavia selvityksiä ei oltu hankittu ollenkaan. Toisaalta ilmeni myös kuntia, jotka hoitivat velvoitteet erinomaisesti.

Mitä selvitysvelvollisuus tarkoittaa?

Lakia sovelletaan, jos alihankintasopimuksen arvo ylittää 9 000 euroa ilman arvolisäveroa tai jos vuokrattujen työntekijöiden työskentely kestää yli 10 työpäivää.

Tilaajavastuulaissa on lueteltu asiakirjat, joita tilaajan tulee vaatia. Tilaajan tulee hankkia tarvittavat tiedot myös ulkomaiselta sopimuskumppanilta. Lue lisää sopimuksista ulkomaalaisen yrityksen kanssa täältä.

Selvitysvelvollisuuden sisältö (lähde: työsuojelu.fi)

  1. selvitys siitä, onko sopimuspuoli merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
  2. kaupparekisteriote
  3. veronmaksuasioita koskeva selvitys
  4. todistus työntekijän eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty
  5. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
  6. selvitys työterveyshuollon järjestämisestä
  7. todistus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vakuutuksen ottamisesta.

Tilaajan tulee pyytää ja sopimuskumppanin tulee toimittaa tilaajalle enintään kolme kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset. Asiakirjoja tulee säilyttää vähintään kaksi vuotta suopimusta koskevan työn päättymisestä. Veronmaksu- ja eläkevakuutusasioissa tilaajalle on toimitettava selvitykset 12 kuukauden välein, jos sopimukset kestävät yli vuoden.

Tilaajalle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu, jos selvitysvelvollisuutta rikotaan. Asiakirjat saattavat sisältää sopimusosapuolta koskevia salassa pidettäviä tietoa, joita tilaaja tai tilaajan palveluksessa olevat henkilöt eivät saa ilmaista sivullisille.

Vuonna 2020 valvontaa kohdistetaan rakennusalle, logistiikkaan, teollisuuteen, siivous ja kiinteistöhuoltoon sekä vuokratyövoimaa välittäviin yrityksiin.

Meidän Nopsa kulunvalvonta järjestelmään on mahdollista saada ajantasaiset Vastuu Groupin Luotettava Kumppani -raportit automaattisesti sopimuskumppaneista. Tilaajavastuuvelvollisuuden täyttämiseksi yritysten tulee ladata ja tallentaa raportit järjestelmästä. 

 

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This