fbpx

Rakennusala on työturvallisuuden näkökulmasta tarkasteltuna haastava ala. Rakennusalan työntekijät altistuvat erilaisille työtapaturmille muita aloja huomattavasti enemmän. Rakennustyömailla on tunnetusti työvoiman vaihtuvuutta, muuttuvia olosuhteita sekä projektien välisiä eroavaisuuksia. Suomessa vietetään vuosittain rakennusalan työturvallisuusviikkoa ja tänä vuonna se ajoittuu aikavälille 25-29.10.2021. Työturvallisuusviikon tarkoituksena on muistuttaa rakennusalaa työturvallisuudesta ja jakaa tehokkaita toimintamalleja sen parantamiseksi.

” Rakennusala pudotti kymmenessä vuodessa tapaturmataajuuttaan neljänneksellä. ” – Rakennusteollisuus.fi

Suomessa työturvallisuus on kehittynyt rakennusalalla hyvään suuntaan ja vuosien saatossa vakavimmatkin tapaturmat ovat vähentyneet reilusti. Rakennusala pyrkii taukoamatta edistämään työturvallisuutta monin eri tavoin ja työmaiden välisiä työturvallisuuskilpailuja onkin järjestetty jo yli 20 vuotta. Työturvallisuus vaatii kuitenkin jatkuvaa kehittämistä, ja ihanteena pysyy nolla tapaturmaa.

Tavoitteena nolla työtapaturmaa

Kun tarkastellaan EU -maiden välisiä eroja työturvallisuuspuutteiden aiheuttamista onnettomuuksista työmailla – Suomi on erittäin hyvässä asemassa. Tätä edistävät yhdessä meillä erilaiset asetetut lainsäädännöt: työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki, sekä valtioneuvoston asettamat säännökset rakennustyön turvallisuudesta.

Työturvallisuuslaki edellyttää jo ennen rakennustyömaan aloitusta ennakkoilmoituksen tekemisen uudesta työmaasta aluehallintoviranomaisille, sekä kattavan työturvallisuussuunnitelman, jossa huomioidaan projektin työvaiheet, sekä työmaakohtaiset riskitekijät ja menettelyohjeet riskien hallintaan. Lisäksi jokaisesta työmaasta on toteutettava viikoittainen kunnossapitotarkastus, joista tunnetuin mittari on TR -mittaus.

Suomen työmaalle astuessaan työntekijöiden tulee saada riittävää opastusta ennen itsenäisen työn aloittamista, eli työntekijät tulee perehdyttää työmaalle. Lisäksi perehdytystä puoltaa suomen korkea koulutuksen taso saada hyvät lähtökohdat rakennusalan eri ammattinimikkeihin. Rakennusalan ammattilaiset on koulutettu huomioimaan ja raportoimaan mahdollisista turvallisuuspuitteista, mikäli sellaisia tulee vastaan yhteisellä työmaalla. Valtioneuvoston asettamien säännösten mukaan  työmaiden on myös huomioitava, että jotkut työtehtävät vaativat muodollista pätevyyttä, kuten esimerkiksi lupakirjaa. Työntekijöiden on myös astuttava työmaalle vaadituissa työvaatteissa, joita ovat muun muassa turvajalkineet, suojalasit, kypärät ja huomiovaatteet. Mikäli työmaalla vierailee ulkopuolisia henkilöitä, on heille annettava lainaan vaadittavat turvavarusteet työmaalla liikkumista varten.

Suuremmat työmaat Suomessa ovat yleensä hyvin suljettuja ulkopuolisilta erilaisilla porttiratkaisuilla. Työnjohdon on myös pidettävä tiukkaa tutkaa siitä, keitä työmailla työskentelee. Tätä varten työturvallisuuslaki vaatii ajantasaista henkilöstölistaa, jonka avulla työnjohto voi myöntää kulkulupia työmaille. Työntekijöillä itsellään tulee olla näkyvillä aina henkilötunniste, esimerkiksi rakennusalalla usein käytetty Valttikortti.

Aluehallintoviranomaiset valvovat, että työturvallisuus toteutuu suomen rakennustyömailla vaadittujen kriteerien mukaisesti. Pääurakoitsija on rikosoikeudellisesti vastuussa lain asettamien säännösten toteuttamisesta.

Suomi kuuluu myös onnekkaisiin maihin, joissa työterveyshuoltolaki pitää huolta työntekijöiden työaikalaista, lakisääteisistä lomista, työterveydestä, työjaksamisesta, sekä tapaturmavakuutuksista. Tämä turvaa työntekijöiden henkisen- ja fyysisen jaksamisen.

Kuuntele aiheesta lisää RaksaFakta podista!

Loppusanat

Työturvallisuuden kehittäminen on jatkuvaa. Rakennustyömaan monimuotoisuuden takia on tärkeää ennakoida vaaratilanteet. Tietoa turvallisuudesta tulee jakaa avoimesti, ja työmaan yhteinen turvallisuus tarvitsee kaikkien työmaalla työskentelevien panostusta, valppautta, sekä sitoutuneisuutta. Työturvallisuus on iso osa ammattitaitoa.

 

Lähteet:

https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2020/rakennusala-on-ottamassa-tyoturvallisuudessa-kolmiloikan/

https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2019/uudenmaan-tyoturvallisuuskilpailu-turvallinen-tyomaa-on-rakentajien-ja-rakennuttajien-yhteinen-paatos/

https://www.rakennuslehti.fi/2020/04/suomi-on-nyt-yksi-maailman-turvallisimmista-maista-rakentajalle-heratys-todellisuuteen-oli-karu-2000-luvun-alussa/

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090205

Jaa artikkeli ystävälle tai kollegalle:

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This