fbpx

Pääurakoitsijat päätyvät usein sähköiseen kulunvalvontaan, koska työnjohto haluaa päästä eroon aikaa vievästä kulunvalvonta tietojen kirjaamisesta kynä- ja muistivihko menetelmällä. Työnjohto ei kuitenkaan saa kaikkea hyötyä kulunvalvontajärjestelmästä irti, kun työntekijät unohtavat tehdä leimauksia – tai jättävät ne tietoisesti tekemättä. Työnjohto voi motivoida rakennustyöntekijöitä tekemään kirjauksia aktiivisesti, kun kulunvalvonnan käyttö perustellaan ja työntekijöille selitetään, miten he hyötyvät systemaattisesta kulunvalvonnasta. Alla olevat hyötynäkökulmat kannattaa kertoa työntekijöille esimerkiksi perehdytyksen yhteydessä.

 

Kerro työntekijöille miksi työmaalla käytetään sähköistä kulunvalvontaa ja perustele hyötynäkökulmat

1) AVI:n tarkastajat suorittavat säännöllisesti tarkastuksia rakennustyömaille.

Työntekijöille on hyvä korostaa, että heitä velvoitetaan leimaamaan työturvallisuuslain ja verotusmenettelylain nojalla. Tyypillinen rangaistus työturvallisuusrikkomuksesta on sakko (15,000€ asti) ja valvovana viranomaisena toimii AVI. Lisäksi päätoteuttajalla on velvollisuus lähettää kuukausitason työmaakohtainen raportointi verohallinnolle työmaalla toimineista henkilöistä. Pääurakoitsija voi mahdollisesti määrätä sanktiota aliurakoitsijayrityksille, mikäli aliurakoitsijan työntekijät eivät noudata velvollisuutta kirjautua työmaalle.   

Kyseisillä lainsäädännöillä pyritään torjumaan harmaata taloutta, edistämään reilua kilpailua ja varmistamaan työntekijöiden turvallisuus -luonnollisesti myös työntekijä itse hyötyy kyseisten lainsäädäntöjen noudattamisesta. Rakennusalan tiedonantovelvollisuuden lainsäädäntömuutokset ovat kasvattaneet verotuottoa arviolta 34-35 miljoonaa euroa vuodessa, erityisesti ulkomaalaisille työntekijöille ilmoitetut palkat ovat lisääntyneet.

 

 2) Kulunvalvonta lisää työturvallisuutta.

Työturvallisuuden näkökulmasta rakennusala on haasteellinen, koska työolosuhteet ovat vaativat: työmailla työskentelee useita eri toimijoita, tehdään paljon erilaisia töitä sekä altistutaan mm. melulle, erilaisille pölyille, lämpötilan ja sääolosuhteiden vaihtelulle (lähde). Projekteja joudutaan välillä tekemään hyvinkin tiukoilla aikatauluilla. Kulunvalvonnalla voidaan parantaa työturvallisuutta, kun työnjohto tietää mitkä urakoitsijat ovat työmaalla samanaikaisesti. Myös ylitöiden kertymistä voidaan seurata luotettavasti. Liiallista ylitöiden tekemistä tulisi välttää, koska taloudellisen haitan lisäksi ylityöt voivat aiheuttaa terveysongelmia ja vahinkojen/tapaturmien riski kasvaa työntekijän ollessa väsynyt. Ylitöiden teettäminen onkin rakennusalalla usein kallista ja kustannustehotonta (lähde). 

 

3) Kulunvalvonnan leimauksia voidaan tietyin ehdoin käyttää työajanseurantaan- joten on työntekijän etu, että tunnit on kirjattu täsmällisesti.

Koska palkka on korvaus tehdystä työstä, tulee palkanmaksun ja ylityötuntien korvauksen olla täsmällistä. Sähköisellä kulunvalvonnalla on myös epäselvyyksien sattuessa helppo todistaa, että työntekijä on saapunut ja lähtenyt työmaalta aina sovittuun aikaan. Aliurakoitsijat voivat myös epäselvissä laskutustilanteissa viitata kulunvalvonta ja työkirjaus leimauksiin. Aliurakoitsijoiden ja päätoteuttajan työ on saada työ valmiiksi lasketussa ajassa, mikäli aikaa kuluu reilusti tavoiteltua enemmän tai vähemmän, on kulunvalvonnan tiedoista syytä selvittää, miksi näin on tapahtunut. 

Lue lisää aiheesta tästä!

 

4) Kannusta työntekijöitä lisäämään kulunvalvonnan leimauksia työmaan sisäisellä kilpailulla.

Esimerkiksi työmaalla voidaan arpoa kuukausittain pieni kahvihetken paketti työntekijöiden välillä, joille työnjohto ei joutunut kuukauden aikana manuaalisesti lisäämään / korjaamaan kulunvalvonnan leimauksia.

Työntekijöille annettavat kannustimet ovat erinomainen tapa motivoida henkilöstöä, jos ihmisellä on sisäinen palo työtä kohtaan ja työpaikan ilmapiiri on hyvä (lähde). Työturvallisuuskeskuksen työhyvinvoinnin asiantuntija Päivi Rauramon mukaan positiivinen kilpailutilanne on suomalaisissa työyhteisöissä pääsääntöisesti kannustava asia.

 

 5) Koronaketjujen jäljitys paranee systemaattisen kulunvalvonnan myötä.

Koronaketjuja on luotettavampi jäljittää suurilla työmailla kulunvalvonnan avulla, kun työnjohto pystyy jälkikäteen tarkistamaan, ketkä ovat olleet työmaalla tiettynä ajankohtana.

 

Hyvä perehdytys kulunvalvontalaitteen käyttöön on avainasemassa, kun työntekijöitä halutaan motivoida lisäämään kulunvalvonnan leimauksia täsmällisesti. Kertaus on kuitenkin tunnetusti opintojen äiti, joten olemme luoneet ilmaisen tulosteen, jolla voit muistuttaa työntekijöitä kirjautumaan työmaalle.  

Muistuta työntekijöitä kirjautumaan työmaalle

Tallenna ilmainen tuloste, jolla rakennustyöntekijöitä muistutetaan kulunvalvonnan leimausten tekemisestä ja sen hyödyistä. Voit ladata tulosteen klikkaamalla tätä kenttää. Tulosteen voi laminoida ja lisätä esimerkiksi työmaan taukotiloihin tai työmaatoimistoon. Näet kuvan tulosteesta alla. 

Kannusta rakennustyöntekijöitä lisäämään kulunvalvonnan leimauksia
Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This