fbpx

Työmaaperehdytys – mitä, miksi ja milloin?

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan perehdyttämään uuden työntekijän työmaalle. Työmaaperehdytyksen tarkoituksena on antaa työmaalla aloittavalle työntekijälle valmiudet sekä tarvittava tietotaito kyseisellä työmaalla työskentelyyn. Rakennustyömaa on työympäristönä riskialtis ja haastava, joten asianmukainen perehdyttäminen työmaalle parantaa yleistä työturvallisuutta, rakentamisen laatua sekä minimoi työtapaturmien mahdollisuutta.

Rakennusteollisuus RT:n ePerehdytys on hyvä työkalu rakennusalan yleisiin turvallisuusasioihin perehtymiseen, mutta se ei yksinään riitä, vaan jokaiselle työmaalle tulee tehdä myös työmaakohtainen perehdytys. Vaikka rakennusalalla monilla työmailla on hyvin samanlaisia olosuhteita ja työskentelytapoja, on silti jokaisella työmaalla omat erityispiirteensä ja vaaratekijänsä, joista työmaahenkilöstön tulee olla tietoinen.  ePerehdytys voi kuitenkin nopeuttaa perehdytysprosessia, sillä parhaimmillaan ePerehdytyksen tehtyään työmaakohtaisessa perehdytyksessä riittää, että käydään kyseisen työmaan olosuhteet ja erityispiirteet läpi.

Työmaaperehdytyksen sisältö

Työmaaperehdytys noudattaa usein pitkälti samaa kaavaa. Tyypillisesti perehdytyksessä käydään läpi muun muassa seuraavia asioita:

 • uuden työntekijän tiedot ja pätevyydet tarkistetaan
 • toteutusorganisaation esittely
 • työkohteen yleisesittely
 • perehdytysaineisto
 • aikataulu
 • työmaakierros
 • työmaakohtaiset turvallisuusasiat ja erityispiirteet
 • ensiapu ja paloturvallisuus
 • henkilösuojaimet ja niiden käyttö
 • kulunvalvonta
 • tilat, varastot, tulityöpaikat
 • järjestys, siisteys ja jätehuolto

Käydyt asiat sekä päivämäärä kirjataan perehdytyslomakkeeseen, ja sen allekirjoittaa sekä perehdyttäjä että perehdytettävä. Työntekijöille jaetaan perehdytykseen ja työmaan turvallisuuteen liittyvät aineistot, jotta asioita voi palata tarkistamaan myöhemmässäkin vaiheessa. Lisäksi usein käydään vielä läpi kertaavia kysymyksiä työntekijöille. Työmaaperehdytyksessä on myös tavallista käyttää ryhmäperehdytystä, kun samaan aikaan aloittaa useampia työntekijöitä. Tämä tarkoittaa käytännössä, että samaan perehdytykseen osallistuu kerralla useampia henkilöitä, ja lomakkeeseen voidaan kerätä kerralla kaikkien allekirjoitukset. Tämä helpottaa perehdytyksestä vastaavan henkilön työtä ja nopeuttaa perehdytysprosessia.

Sähköinen työmaaperehdytys

Kuten monien muidenkin työkalujen kohdalla, myös työmaaperehdytyksessä ovat pitkälti vanhanaikaiset paperiset lomakkeet alkaneet väistyä sähköisten järjestelmien tieltä. Laki itsessään ei velvoita minkään tietyn menetelmän käyttämiseen, olennaista on että perehdytyksissä läpikäydyt asiat ja allekirjoitukset on dokumentoitu ja säilytetty. Sähköiset järjestelmät kuitenkin helpottavat monelta osin työmaaperehdytyksen pitämistä ja dokumentointia kaikkien osapuolten näkökulmasta.

Sähköisen perehdytyksen edut:

 • eroon suttuisista ja helposti katoavista paperilapuista
 • tiedot tallessa yhdessä järjestelmässä, josta ne on kätevä tarkistaa ja tarvittaessa tulostaa
 • perehdytyslomakkeet ovat helposti muokattavissa yrityksen ja työmaan tarpeen mukaan
 • lomakkeiden täyttö puhelimella tai tabletilla
 • sähköiset lomakkeet toimivat myös muistilistana joita on helppo palata tarkastelemaan, kun ne kulkevat mukana puhelimessa
 • helpottaa ja nopeuttaa ryhmäperehdytystä
 • reaaliaikaisuus ja läpinäkyvyys
 • kuvien liitettävyys

Työmaaperehdytys työturvallisuuslaissa

Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus huomioon ottaen:

1) työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista;

2) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi;

3) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta; ja

4) työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa.

14 § Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus, työturvallisuuslaki
Lähde:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

Kiinnostuitko? Lue lisää Nopsa-järjestelmästä ja sähköisestä työmaaperehdytyksestä!

Etsitkö perehdytyslomakepohjaa?

Haluatko mieluummin tehdä asiat perinteisin menetelmin paperille?
Lataa ilmainen lomakepohja!

Saatat pitää myös näistä kirjoituksistamme:

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This