fbpx

Isoille rakennustyömaille on tyypillistä, että työmaalla liikkuu useita eri toimijoita, kuten aliurakoitsijoita, tavarantoimittajia ja työntekijöitä. Näiden eri osapuolten hallinta ja koordinointi voi olla haasteellista, ja pääurakoitsijan voi olla vaikea pysyä ajan tasalla siitä, kuka työskentelee kenellekin.  Urakoitsijaketju auttaa selkeyttämään vastuunjakoa ja kommunikaatiota eri toimijoiden välillä, mikä helpottaa projektin kokonaisvaltaista hallintaa.

Mitä tarkoittaa urakoitsijaketju?

Urakoitsijaketjulla tarkoitetaan rakennusalalla eri urakoitsijoiden muodostamaa verkostoa, jotka osallistuvat rakennusprojektin eri vaiheisiin. Tyypillisesti rakennustyömaalla on useita erilaisia tehtäviä ja työvaiheita, kuten maanrakennus, perustustyöt, putki- ja sähköasennukset, rakennustekniset työt jne. Jokainen tehtävä voi vaatia erikoisosaamista ja -taitoja, joten eri urakoitsijat erikoistuvat tiettyihin työvaiheisiin.

Urakoitsijaketjussa yksi pääurakoitsija johtaa ja hallinnoi koko rakennusprojektia. Pääurakoitsija voi olla esimerkiksi rakennusliike tai yleisurakoitsija, joka vastaa koko projektin toteutuksesta. Pääurakoitsija palkkaa muita urakoitsijoita suorittamaan tiettyjä tehtäviä tai työvaiheita, ja edelleen nämä urakoitsijat voivat palkata itselleen urakoitsijoita ja näin muodostuu pikkuhiljaa urakoitsijaketju, joka voi isossa projektissa venyä pitkäksikin.  

Miksi urakoitsijaketjutusta käytetään rakennustyömailla?

Työn organisointi

Yksi tärkeimmistä syistä urakoitsijaketjutuksen käyttöön työmailla on työn järkevä organisointi. Ketjutus mahdollistaa työn vaiheittaisen suorittamisen, jolloin ajan ja resurssien käyttö on tehokasta. Urakoitsijaketjua hyödyntäen kukin tehtävä voidaan ulkoistaa alan erikoisosaajalle, ja pääurakoitsijalle jää aikaa keskittyä projektin kokonaisvaltaiseen johtamiseen ja valvontaan.

Erikoistuminen

Rakennusalan työt edellyttävät usein erityisosaamista- ja taitoja. Urakoitsijaketjutuksen avulla voidaan varmistaa, että kuhunkin työvaiheeseen osallistuu ammattilainen, jolla on tarvittava pätevyys ja tietotaito kyseiseltä alalta. Esimerkiksi maanrakennusurakoitsija keskittyy maaperän valmisteluun, kun taas sähköalan ammattilainen hoitaa projektin sähkötyöt.

Sopimussuhteet

Urakoitsijaketju edellyttää useiden sopimusten hallintaa eri urakoitsijoiden kanssa. Kaikki työvaiheet tulee olla sopimuksellisesti määriteltynä ja jokaisella urakoitsijalla on oltava selkeä kuva siitä, mitä heidän odotetaan tekevän. Sopimusten seuranta ja valvonta ovat tärkeitä osa-alueita sopimussuhteiden hoitamisessa. Rakennusprojekteissa voi ilmetä muutostarpeita matkan varrella, kuten suunnittelumuutoksia tai odottamattomia ongelmia. Urakoitsijaketjutus voi auttaa sopimussuhteiden hallinnassa myös näissä tilanteissa.

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

Vastuunjako

Urakoitsijaketjutuksen avulla voidaan määrittää selkeä vastuunjako eri urakoitsijoiden välillä. Jokainen urakoitsija vastaa omasta tehtävästään ja työpanoksestaan ja toimittaa sovitun lopputuloksen. Tämä selkeyttää sopimussuhteita ja auttaa välttämään epäselvyyksiä siitä, kuka on vastuussa mistäkin osa-alueesta. Vastuunjako urakoitsijaketjun mukaisesti selkeyttää myös laadunvalvontaa: Jokaisella urakoitsijalla on vastuu varmistaa, että oman työvaiheen lopputulos täyttää sovitut vaatimukset ja standardit.

Aikataulujen hallinta

Urakoitsijaketjutuksen avulla voidaan suunnitella työt siten, että eri työvaiheet suoritetaan järjestyksessä ja ajallaan. Jokaisen urakoitsijan työvaiheen on tarkoitus valmistua ennen seuraavan urakoitsijan aloittamista. Tämä auttaa välttämään viivästyksiä ja pitämään projektin aikataulussa.

Tehokkuus ja kustannussäästöt

Urakoitsijaketjutus voi edistää tehokasta työskentelyä, koska jokainen urakoitsija voi keskittyä omaan erityisalaansa. Tämä johtaa parhaimmillaan työn nopeampaan suorittamiseen ja siten kustannussäästöihin. Urakoitsijaketjutuksen avulla myös vähennetään päällekkäisiä työvaiheita ja minimoidaan hukkaan heitettyjä minuutteja. 

Projektin tilaaja tai AVI voi vaatia dokumentin urakoitsijaketjusta

Rakennusurakan tilaajalla ja AVI:n tarkastajalla voi olla oikeus pyytää dokumentaatiota projektin urakoitsijaketjusta, mikäli se on tarpeen projektin arvioimisen, tarkastuksen tai valvonnan kannalta. Tämä riippuu kuitenkin tarkastuksen tai tilaajan vaatimusten perusteista sekä paikallisista lainsäädännöistä ja sopimuksista.

Miksi urakoitsijaketjun sähköinen hallinnointi on kannattavaa?

Urakoitsijaketjun mallintamiseen ja ylläpitoon ei ole yhtä oikeaa tapaa tai kaavaa, ja halutessaan pääurakoitsija voi piirtää sen vaikka fläppitaululle. Perinteisten tapojen rinnalle on kuitenkin tullut myös helpompia, nopeampia ja ekologisempia ratkaisuja sähköisten järjestelmien muodossa.

Urakoitsijaketjun sähköinen hallinta helpottaa pääurakoitsijan arkea monin tavoin. Esimerkiksi kulunvalvontajärjestelmästä löytyvän urakoitsijaketjutyökalun etuna on, että tiedot urakoitsijoista saadaan suoraan järjestelmästä. Sähköinen hallinnointi mahdollistaa myös reaaliaikaisen tiedon jakamisen ja päivittämisen, helpomman dokumenttien hallinnan, aikataulutuksen ja resurssien seurannan sekä raportoinnin ja analytiikan. Sähköisessä järjestelmässä tiedot pysyvät tallessa yhdessä paikassa ja niiden ylläpito on helppoa. Tarvittaessa urakoitsijaketjusta on myös helppo ladata ja tulostaa ajantasainen versio esimerkiksi työn tilaajan pyynnöstä.

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This